187
  ಘೋಷಣೆ: / Declaration
ತ್ವರಿತ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
For a quick registration keep your Aadhaar number, Account ID of your electricity connection and mobile number of Aadhaar ready with you.